Palliatieve Zorgen Kempen
Palliatieve Zorgen Kempen

Wat is een palliatieve thuiszorgequipe ?

De thuiszorgequipe van Ispahan is een team dat in heel het arrondissement Turnhout actief is.

Het team bestaat uit palliatief verpleegkundigen die rechtstreeks begeleiding bieden aan patiënt, omgeving en hulpverleners. Verder omvat het 3 equipe-artsen en een psychologe. Deze laatsten komen niet aan huis maar geven advies en ondersteuning aan de Ispahan- verpleegkundigen en vrijwilligers.

Ispahan werkt nauw samen met de huisarts, thuisverpleging, diensten voor gezinshulp, vrijwilligers, …

Er is een wachtdienst via het centraal telefoonnummer 014 42 66 02. Voor dringende problemen of vragen zijn onze verpleegkundigen altijd bereikbaar en beschikbaar, 24 uur op 24 en 7 dagen per week. Tijdens de wachtdienst is het mogelijk dat er een andere verpleegkundige dan uw vertrouwde verpleegkundige u verder zal helpen.

De hulpverlening van de thuiszorgequipe is gratis voor de patiënt. De kosten worden rechtstreeks verrekend met het ziekenfonds of de verzekering.

Wat doet de verpleegkundige van de thuiszorgequipe ?

Per patiënt wordt een vaste verpleegkundige toegewezen omdat het zo mogelijk is om een vertrouwensrelatie op te bouwen. Het thuismilieu is voor heel wat palliatieve patiënten een vertrouwde omgeving waar ze de laatste fase van hun leven zo kwaliteitsvol mogelijk willen doorbrengen. De verpleegkundige heeft tijdens een begeleiding aandacht voor verschillende zaken die deze levenskwaliteit beïnvloeden :

  • eventuele lichamelijke klachten zoals pijn, benauwdheid, misselijkheid, braken, …
  • het luisteren naar het verhaal van de patiënt en zijn omgeving, een steun te zijn in de beleving van het ziek zijn, …
  • het beluisteren van gevoelens rond angst, verdriet, …
  • het beluisteren van vragen rondom zingeving en zinervaring, rekening houdend met de levensvisie, eigen waarde en normen van patiënt en familie.
  • het beluisteren en begeleiden van levenseindevragen (pijnbestrijding, palliatieve sedatie, euthanasie, …) met respect voor de wensen van de patiënt.
  • allerlei praktische zaken zoals info geven over uitleendiensten in verband met het huren van aangepaste materialen en het aanvragen van de palliatieve premie.
  • de organisatie en coördinatie van de thuiszorg o.m. door het inschakelen van andere thuiszorgdiensten (thuisverpleegkundige, gezinshulp, oppasdienst, …) naargelang de behoeften en de vraag van patiënt en familie.
  • het ondersteunen en adviseren van andere ingeschakelde thuiszorgdiensten door onder andere overleg, advies met betrekking tot pijncontrole, …

We werken ondersteunend en in samenwerking met andere thuiszorgdiensten. Daarom nemen de verpleegkundigen van de thuiszorgequipe geen taken over van noch de huisarts, noch van de thuisverpleegkundige zoals dagelijks toilet, inspuitingen, …

Voor wie ?

Voor iedereen die ongeneeslijk ziek is en binnen afzienbare tijd zal overlijden en thuis in zijn vertrouwde omgeving wenst te blijven.

Ook de naaste omgeving en hulpverleners die betrokken zijn bij de zorg van de patiënt, kunnen een beroep doen op onze thuiszorgequipe.

Hoe aanmelden ?

Iedereen kan een aanvraag tot begeleiding van een palliatieve patiënt doen : de patiënt zelf, de familie, de huisarts, thuisverpleegkundige, ziekenhuismedewerkers, gezinshelpster, kennis, .... Het is wel noodzakelijk dat de huisarts uitdrukkelijke toestemming geeft voor het starten van de begeleiding, omdat de huisarts de eindverantwoordelijkheid heeft in de thuiszorg. De aanmelding kan telefonisch gebeuren tijdens de kantooruren via het centrale telefoonnummer 014 42 66 02. Bij de aanmelding noteert de verantwoordelijke algemene gegevens zoals naam, adres, geboortedatum, huisarts, diagnose, …

Wat na aanmelding ?

De palliatief verpleegkundige van de thuiszorgequipe neemt telefonisch contact op met de zieke of zijn directe omgeving om een afspraak te maken voor een eerste huisbezoek. Het doel van een eerste huisbezoek is een gesprek met de patiënt en zijn familie om hun leefwereld te leren kennen, het in kaart brengen van de noden, de dienstverlening van de thuiszorgequipe uit te leggen. Verdere afspraken worden gemaakt, naargelang de behoeften en de vraag, met respect voor autonomie en eigenwaarde van de patiënt en zijn familie. Contacten verlopen discreet en de privacy wordt gerespecteerd. Alle medewerkers van Ispahan zijn gebonden aan het beroepsgeheim.

Ter ondersteuning van patiënt en familie kan er een vrijwilliger worden ingeschakeld. Zie ook het luik 'vrijwilligers' voor meer info over onze vrijwilligerswerking.

“Loop niet voor me,
ik kan niet volgen,
loop niet achter me,
ik kan niet voorgaan,
loop naast me,
we zullen samen gaan."

Parking Campus Den Bond