Huisartsen

Wanneer palliatieve patiënten ervoor kiezen zo lang mogelijk comfortabel thuis te blijven, vraagt dit specifieke zorgen. Wij bieden met Ispahan graag onze expertise aan om, samen met de andere betrokken zorgverleners, tegemoet te komen aan de noden van deze patiënten en hun naasten.

Als huisarts zijn jullie voor ons een belangrijke partner. We vinden het onder meer belangrijk dat jullie snel en efficiënt de nodige info vinden om goede palliatieve zorg te kunnen bieden.

Wij zijn tweedelijnszorg wat betekent dat jullie als huisarts de eerste contactpersoon zijn. Daarnaast blijft de huisarts altijd medisch eindverantwoordelijke van de begeleiding.

In het kader van continuïteit van zorg benadrukken we het belang van een goede wederzijdse samenwerking. We lichten hier graag toe wat we voor de huisarts en voor de patiënt en zijn omgeving kunnen betekenen.

Dienstverlening aan patiënt en familie

We kunnen ingeschakeld worden om de zorg mee te dragen. Dit kan door middel van telefonische contacten of huisbezoeken. Deze ondersteuning is gericht op de 4 pijlers van palliatieve zorg:

  • Aandacht voor lichamelijke klachten door te zorgen voor pijn- en symptoomcontrole
  • Sociale ondersteuning
  • Psycho-emotionele ondersteuning in het omgaan met de situatie en met het levenseinde dat dichterbij komt
  • Spirituele en existentiële begeleiding waarbij er aandacht is voor diepere levensvragen

Waar het zinvol en wenselijk is kan een vrijwilliger van Ispahan worden ingeschakeld.

We hebben ook aandacht voor het praktische (bijvoorbeeld de nood aan een ziekenhuisbed). Waar nodig proberen we de uitbouw van de thuiszorg mee te organiseren of coördineren.

Dienstverlening aan de huisarts

Naar aanleiding van een palliatieve patiëntbegeleiding kan er telefonisch advies en ondersteuning gegeven worden.

Zo kan er advies gegeven worden omtrent het onder controle krijgen van pijn en andere lastige symptomen, zowel in de palliatieve zorgfase als in de terminale fase. Vanuit dagdagelijkse ervaring, en onder leiding van onze equipe artsen, hebben onze verpleegkundigen hierin immers een specifieke expertise uitgebouwd.

In het kader van een begeleiding kunnen we zo nodig een spuitaandrijver ter beschikking stellen.

We kunnen de levenseindevragen en behoeften van de patiënt mee helpen uitklaren.

Verder kunnen we jullie als arts bijstaan in het starten en opvolgen van een palliatieve sedatie en ondersteuning bieden bij de uitvoering van euthanasie.

Dienstverlening aan alle zorgverleners

We vullen de andere betrokken zorgverleners aan zonder bestaande taken over te nemen. We hebben in de eerste plaats een coachende en ondersteunende rol.

In de meeste begeleidingen werken we nauw samen met de thuisverpleegkundige(n). We ervaren het als een grote meerwaarde wanneer er een thuisverpleegkundige betrokken is.

In samenwerking met het PNAT (Palliatief Netwerk Arrondissement Turnhout) geven we ook vormingen.

Aanvragen van palliatief statuut en wilsverklaring
Richtlijnen Palliatieve Zorg en diverse folders
Algemene info rond palliatieve zorg, palliatieve eenheden, eerstelijnszones
Cookies laten u deze website vlot gebruiken. Deze cookies verzamelen geen persoonsgegevens. Meer informatie